Jdi na obsah Jdi na menu

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky 

Všeobecné obchodní podmínky 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.11. 2022 

 
 

1. Základní ustanovení 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) upravují smluvní vztahy mezi: 

Lukášem Tesařem (masér mimo oblast zdravotnictví), IČ: 17410088 

Předmět činnosti: Mobilní služby péče o tělo – masérské 

Adresa sídla: Lhotka 180, Česká Třebová, 56002 

Bez vlastní provozovny. Služby se poskytují v rámci celé ČR u zákazníka doma, v domech s pečovatelskou službou, v penzionu, v hotelu, ve zdravotnických objektech – v lázních, nemocnicích, a to na základě objednání služby zákazníkem nebo kupujícím. 

Provozní doba – pondělí až neděle.  

(dále jen „provozovatel“) 

kupujícím poskytovaných služeb (dále jen „kupující“) a uživatelem zakoupených služeb (dále jen „zákazník“). 

1.2. Provozovatel poskytuje své služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem (dále jen „služby“). 

1.3. Nákupem dárkového poukazu, telefonickým, elektronickým (Email, Sms, Messenger, WhatsApp) nebo osobním objednáním služby a objednáním konkrétního termínu služby projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito obchodními podmínkami, má možnost služby nevyužít. 

1.4. Znění všeobecných obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek. 

 
 

2. Objednávka služeb 

2.1. Termín návštěvy 
Objednávkou služeb se rozumí rezervace termínu předem, a to telefonicky, elektronicky (Emai, Sms, Messenger, WhatsApp) nebo osobně. Platí i při nákupu dárkového poukazu. Obdarovaný si výše zmíněnými způsoby objedná u provozovatele termín a místo pro uskutečnění služby. 

Dohodnutím termínu vzniká závazná objednávka a je uzavřen smluvní vztah. Provozovatel služby rezervuje příslušný čas pro vykonání služby u zákazníka. 

Pokud se zákazníkovi z vážných důvodů v dohodnutém termínu nehodí vykonání služby provozovatelem, informuje o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před dohodnutým termínem. Má možnost přeobjednání termínu služby nebo služby nevyžít. V případě vážného důvodu zákazníka není zrušení termínu zpoplatněno. 

Zrušení termínu v čase kratším než 48 hodin před dohodnutým termínem provedení služby bez udání vážného důvodu, je zpoplatněno 50ti % z ceny služby. Zrušení termínu v čase kratším než 24 hodin před dohodnutým termínem služby je zpoplatněno 100 % z ceny služby. 

Provozovatel si vyhrazuje právo přijet k zákazníkovi o chvíli dřív nebo později. Tuto skutečnost sdělí zákazníkovi předem telefonicky. 

Nemůže-li provozovatel objednanou službu zákazníkovi poskytnout pro nenadálé překážky na své straně (např. nedostatečný zdravotní stav, závažné osobní překážky, porucha na autě, nemožnost dopravit se k zákazníkovi atd.), bude zákazníkovi nabídnut náhradní termín služby. Provozovatel si tím vyhrazuje právo nepřijet k zákazníkovi, pokud nastanou vážné důvody a neumožní mu to aktuální podmínky. 

2.2. Absence zákazníka 
Pokud se provozovatel dostaví včas na místo předem domluvené pro vykonání služby a zákazník bez předchozího upozornění nebude přítomen, bude po zákazníkovi požadována úhrada celé hodnoty rezervované služby. V případě předplacené služby dárkovým poukazem tato propadá. V případě opoždění zákazníka bude služba zkrácena o časovou prodlevu. 

Nebude-li zákazník přítomen na objednanou službu bez předchozí omluvy, vyhrazuje si poskytovatel právo takového zákazníka na další službu již neobjednat. 

 
 

3. Podmínky poskytnutí služeb 

3.1. Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě jakýchkoliv svých zdravotních potíží předem konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem. 

3.2. Masáž osob do 18 let 
Děti a mladiství do 18 let budou masírovány pouze v doprovodu jednoho ze zákonných zástupců, nebo s písemným souhlasem k provedení masáže alespoň od jednoho zákonného zástupce. 

3.3. Provozovatel může odmítnou nebo předčasně ukončit vykonání masérských, pedikérských a manikérských služeb v těchto případech: 

zákazník je ve stavu se zjevnými příznaky infekčních onemocnění 

zákazník je v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek 

zákazník má zdravotními problémy medicínského charakteru (kontraindikace), které jsou v rozporu s provedením služeb 

zákazník je v nevyhovujícím hygienickém stavu 

zákazník se během objednávání termínu služby vyjadřuje nepřístojným způsobem 

u zákazníka se v minulosti potvrdila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování služby běžně používají. Zákazník je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby 

V případech výše zmíněných, které zjistí provozovatel v místě vykonání služby, aniž by zákazník předem na skutečnosti nevyhovující poskytnutí služby upozornil, bude provozovatelem účtován poplatek zákazníkovi v hodnotě 100% ceny služby, která měla být poskytnuta. 

3.4. Provozovatel neposkytuje své masérské služby zejména při následujících potížích zákazníka: 

při stavech mimořádné únavnosti až vyčerpanosti a stavech vyžadujících klid na lůžku 

při horečnatém, akutním zánětlivém a infekčním onemocnění a při podezření na ně 

na kůži postižené chorobným zánětem hnisavým nebo plísňovým 

v místech čerstvého poranění a porušení celistvosti kůže 

v místech křečových žil (varixů) a bércových vředů a u zánětů žil 

dříve než 2-3 hodiny po jídle  

při nádorových onemocněních 

při krvácivých chorobách a u pokročilé aterosklerózy a osteoporózy 

při chorobách dutiny břišní, jako jsou průjmy, zejména s krvácením do stolice, při naplněném tračníku tuhou stolicí a při nevyprázdněném močovém měchýři 

při onemocnění žlučníku a močových cest 

v době gravidity, dva měsíce po porodu a při menstruaci 

3.5. Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí, či nerespektováním výše uvedených kontraindikací. 

3.6. Přítomnost dalších osob, přístupnost, prostor 
Je na rozhodnutí a možnostech zákazníka, zda bude u provádění služeb přítomna jedna nebo více osob v domácnosti či jiném prostředí, do kterého provozovatel vstoupí za účelem provedení služby. Místo, kde se bude služba provádět musí být přístupná pro provozovatele služeb. Prostor musí vyhovovat rozměrem pro masáž při rozložení masérského lehátka, které si provozovatel vozí s sebou a místnost musí být řádně vytopena. 

3.7. Informovaný souhlas zákazníka 
Zákazník je před prvním ošetřením (masáž) obeznámen o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne ošetření podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. 

Zákazník je před každým následným ošetřením tázán na pocity, změny, které mu přineslo předchozí ošetření a je tázán na aktuální zdravotní a psychický stav. Pokud se rozhodne ošetření podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. 

3.8. Ceník poskytovaných služeb 
Ceník poskytovaných služeb je umístěn na webových stránkách provozovatele a v papírové podobě jej má provozovatel u sebe. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. V případě dohodnutého termínu masáže v sobotu, neděli nebo o svátcích je k ceně každé masáže účtován poplatek 50% z ceny služby. Všechny ceny jsou včetně DPH. Platba služby je možná v českých korunách (Kč). Provozovatel není plátce DPH. 

3.9. Cena za dopravu 
Cena za dopravu na místo vykonání služby je určena takto: V České Třebové, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Lanškrouně je cena služby včetně dopravy. Mimo tyto oblasti si provozovatel účtuje 9 Kč za ujetý jeden kilometr. 

 
 

4. Reklamace služeb 

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi či kupujícím. 

4.1 Masér negarantuje očekávaný efekt masáže. 

 
 

5. Dárkový poukaz 

5.1. Zakoupení dárkového poukazu 
Dárkový poukaz lze zaslat emailem nebo předat osobně. Platba může proběhnout bankovním převodem nebo v hotovosti. 

Zakoupením dárkového poukazu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující je povinen seznámit osobu, které dárkový poukaz daruje, s podmínkami zde uvedenými. Přijetím dárkového poukazu jeho držitel souhlasí s podmínkami zde uvedenými. 

5.2. Použití dárkového poukazu 
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky provozovatele. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením procedury. 

Všeobecně je vhodné začít čerpat služby z dárkového poukazu co nejdříve po obdržení kvůli výběru vhodného termínu. 

Vybrané služby si je zákazník povinen rezervovat – viz VOP bod č. 2. Objednávka služeb. 

V případě, že je držitel dárkového poukazu objednán a pokud není závazná rezervace vybrané služby omluvena 24 hodin předem, hodnota objednané služby se automaticky klientovi z dárkového poukazu odečte nebo mu propadá – viz VOP  bod 2.2. Absence zákazníka. 

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem procedury pro ověření platnosti. 

5.3. Hodnota dárkového poukazu 
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost. 

5.4. Platnost dárkového poukazu 
Dárkový poukaz má platnost 3 měsíce od data vystavení. V pozdějším termínu objednání služby je doplácena částka rozdílná mezi kupovanou a aktuální. Po uplynutí půl roku poukázka bez náhrady propadá. 

Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. 

Není dovoleno kopírování, či jiné úpravy dárkového poukazu. 

 
 

6. GDPR – ochrana osobních údajů 

6.1. Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. 

6.2. Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje. 

6.3. Zákazník a kupující bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých klientů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb. 

6.4. Provozovatel o zákazníkovi shromažďujeme tyto osobní údaje: 
jméno, příjmení, adresa místa vykonání služby, telefonní číslo 

6.5. Nakládání s osobními údaji 
Osobní údaje zákazníka jsou vedeny výhradně za účelem vytvoření, zrušení či změny termínu objednané služby u provozovatele. V případě jednorázových návštěv u zákazníků ve zdravotnických zařízeních, hotelů, penzionů (nepravidelných klientů) se karta zákazníka nevystavuje a osobní údaje neshromažďují.   

U pravidelných klientů se vede záznam v papírovém diáři s datumem návštěvy. U masérských služeb je založena karta Dotazník způsobilosti k masáži mimo oblast zdravotnictví, na které je uvedeno pouze jméno zákazníka. Osobní údaje provozovatel neshromažďuje. V elektronické podobě vede tabulku s přehledem návštěv a plateb u zákazníků. 

6.6. Na svém webu www.mobilnimasaze-tesar nepoužívám žádné externí služby (formuláře, registrace, vložená videa apod.), které využívají jiné než nezbytně nutné technické soubory cookies. Žádná třetí strana nesbírá informace o osobních údajích návštěvnících webu. 

 
 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

7.2. Vstupem provozovatele na místo vykonání služby vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího provozovatele. 

 
 

8. Platnost a účinnost 

8.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.11.2022 

 

 

Portrét

Kontakt

Lukáš Tesař

702820966

masaze-tesar@seznam.cz